Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej

W dniu 27 lutego 2020r.  w siedzibie Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników odbyło się  co roczne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia było :

1. Kontrola i ocena działalności merytorycznej i finansowej KZZC za  2019.
2.Zaopiniowanie preliminarza  na 2020r.
3. Sporządzenie protokołu z kontroli.

Komisja stwierdziła , że gospodarowanie środkami finansowymi jest prawidłowe.Dyspozycje finansowe dononywane są zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego .

Komisja szczegółówo  zapoznała się z dokumentacja finansową oraz uchwałami Zarządu Głównego.

Wysłuchała również omówienia bilansu przez Główną Księgową  oraz wyjaśnień Przewodniczącego KZZC. Komisja nie niosła żadnych uwag .

Komisja zaopiniowała projekt  preliminarza budżetowego na 2020r.

Po zakończeniu czynności kontrolnych  sporządzono protokół. Protokół będzie integralną częścią sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej  na Zebranie Delegatów KZZC.