Rada OPZZ

Zebrała się Rada OPZZ

10 GRUDZIEŃ 2020

OPZZ, AKTUALNOŚCI, POROZUMIENIE, WYDARZENIA

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczyna akcję kontroli warunków pracy i wynagradzania pracowników w czasie pandemii COVID-19.

9 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Mając na uwadze stan zagrożenia epidemiologicznego oraz wynikające z tego ograniczenia, sesję przeprowadzono w formie wideokonferencji. Obrady prowadził Andrzej Radzikowski, przewodniczący konfederacji.

Rada zapoznała się z projektem przychodów i preliminarzem wydatków na działalność statutową OPZZ, oraz z planem pracy Centrali na 2021 r.

Po wysłuchaniu informacji przewodniczącego OPZZ i omówieniu poszczególnych punktów projektu, Rada podjęła uchwałę aprobującą plany finansowe Centrali. Przyjęto także plan pracy.

Przewodniczący OPZZ przedstawił informację na temat aktywności OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego

Na wstępie Andrzej Radzikowski omówił sytuację RDS po zawieszeniu udziału w pracach Rady przez NSZZ „Solidarność” oraz Związek Pracodawców i Przedsiębiorców. To powoduje szereg perturbacji formalno – prawnych i organizacyjnych ale nie hamuje merytorycznych prac w zespołach Rady. „Solidarność” i ZPP chcą przeprowadzenia lustracji członków Rady i wniesienia stosownej noweli w ustawie o RDS. Pozostałe organizacje reprezentujące stronę społeczną optują za tym by kompleksowe propozycje zmian w ustawie (również dotyczące lustracji) wnieść po dokonaniu najbliższego przeglądu działalności RDS (odbywa się co dwa lata). Przewodniczący OPZZ zaproponował ponadto audyt realizacji dotychczasowych uchwał Rady. Andrzej Radzikowski poinformował ponadto, że uprawnienia premiera do odwoływania poszczególnych członków Rady, nadane mu przez ustawę covidową, zostały wycofane w ostatniej nowelizacji tej ustawy. Przewodniczący mówił także o przygotowaniach do podjęcia przez stronę społeczną RDS rozmów z rządem na temat „Umowy Społecznej”. Rozważana jest propozycja pracy nad Umową w dwóch etapach. W pierwszym – uzgodnienie porozumień dotyczących rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych, wynikających z kryzysu wywołanego pandemią. W drugim zaś, wypracowanie strategicznego dokumentu regulującego relacje władza – społeczeństwo.

Zebrani zapoznali się z tekstem pt„Czas na pracownika. 21 postulatów OPZZ”, który będzie wydany w formie broszury jeszcze w tym roku. Wydawnictwo trafi do parlamentarzystów, przedstawicieli rządu, partnerów społecznych i organizacji związkowych. Postulaty z komentarzami ekspertów będą sukcesywnie wnoszone na posiedzenia Rad z myślą o dalszych pracach w zespołach problemowych i wprowadzaniu ich w życie. Członkowie Rady otrzymali także „Opinię o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (OPZZ)” autorstwa dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, prof. UW, oraz raport przygotowany dla OPZZ przez Leona Podkaminera pt. „Sprawiedliwe podatki w Polsce”. Raport powstał we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta.

Rada zapoznała się także z raportem końcowym projektu pt. ”Partycypacja pracowników w zarządzaniu”. Przedmiotem tego raportu jest porównawcza analiza rozwiązań w zakresie partycypacji pracowników w zarządzaniu (PPZ) w Hiszpanii, Malcie, Polsce, Serbii, Słowacji i Słowenii. Wśród celów projektu finansowanego ze środków DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne Komisji Europejskiej, znajdują się również działania rzecznicze skierowane na wzmocnienie udziału pracowników w dialogu społecznym na poziomie zakładowym. Wykonanie tych materiałów zostało zlecone przez OPZZ między innymi na potrzeby bieżących prac w zespołach branżowych i problemowych Rady Dialogu Społecznego.

Rada przyjęła informację o przebiegu Konkursu „Diamenty OPZZ”

Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, należących do organizacji członkowskich OPZZ, samych organizacji oraz pracodawców, u których te organizacje działają. Nagrodzono wyróżniających się postawą i zaangażowaniem w działalności związkowej oraz pracodawców szanujących dialog społeczny i wspierających związki zawodowe. Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, przedstawiła laureatów Konkursu:

w kategorii „Najlepszy Związkowiec”:

 • Stanisław Faber– Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Prudniku,
 • Bogdan Kaczmarek– Przewodniczący Rady Okręgu Wielkopolsko – Lubuskiego Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników,
 • Bożena Borys – Przewodnicząca Międzyzakładowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.;

w kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca do 500 członków”:

 • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego Oddział Zakład Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A,
 • Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu,
 • Związek Zawodowy „Metalowcy” WSK „PZL Świdnik”;

w kategorii „Najlepsza organizacja członkowska OPZZ, zrzeszająca powyżej 500 członków”:

 • Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego Oddział Huta Miedzi Głogów KGHM Polska Miedź S.A.,
 • Kolegium Związków Zawodowych Orlen- Energa,
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal S.A.;

w kategorii „Najlepszy Pracodawca”:

 • Robert Gałązkowski – Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
 • Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu Amica Wronki S.A.,
 • Wacław Słaby – Prezes Zarządu PSS „Społem” w Katowicach.

Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie podjęcia akcji na rzecz kontroli porozumień zawieranych w czasie pandemii COVID-19

OPZZ od początku pandemii COVID-19 podkreśliło, że ochrona miejsc pracy i wynagrodzeń to jedyna skuteczna metoda na przezwyciężenie kryzysu społeczno-gospodarczego. W czasie pierwszej fali pandemii pracodawcy, którzy chcieli otrzymać świadczenia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, musieli zawrzeć ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielem pracowników, wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy, stosowne porozumienia. Rada OPZZ wyraża jednak obawę, że w przypadku wielu porozumień doszło do naruszenia prawa oraz drastycznego i nieuzasadnionego pogorszenia warunków pracy i wynagrodzeń, szczególnie w tych firmach, gdzie nie ma związków zawodowych. Z analiz OPZZ wynika, że od 1 marca do 28 października br. na skutek zwolnień grupowych pracę straciło 18 558 osób. W tej sytuacji OPZZ rozpoczyna akcję kontroli warunków pracy i wynagradzania pracowników w czasie pandemii COVID-19 (pełny tekst stanowiska Rady OPZZ – TUTAJ).

Jak podczas każdego posiedzenia omówiono sprawy bieżące, mianowicie statystykę dot. OPZZ w mediach, informację o stanie prac nad dyrektywą UE o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE oraz o porozumieniu z Federacją Ukraińskich Związków Zawodowych

Kończąc obrady przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i wiceprzewodniczący – Barbara Popielarz, Piotr Ostrowski i Sebastian Koćwin, złożyli członkom Rady, a za ich pośrednictwem wszystkim związkowcom należącym do organizacji członkowskich OPZZ, najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne.

R.G.