Dokumenty związkowe

  

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Zarząd Zakładowej/Międzyzakładowej  Organizacji Związkowej w……………………………………………………………………………….. deklaruje wstąpienie do Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania postanowień Statutu KZZC.

 

   Za Zarząd

Przewodniczący

 ………………………………………………………………


 DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

       (wypełnia wstępujący)

 

 

 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………………………….

 

Imię ojca …………………………………………………………………………………………………………..

 

Data urodzenia i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………

 

Deklaruję niniejszym wstąpienie do Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników

 

ZOZ/MOZ  w …………………………………………………

 

Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu KZZC.

 

 

………………………………., dnia ……………………………. 20 …. r.

 

 

 ………………………………………….
   podpis wstępującego

——————————————————————————————————————————————————————————–

               UPOWAŻNIENIE  DLA DZIAŁU  PŁAC

 

 

 

Ja …………………………………………………………… urodzony ………………………………………………………………

        imię i nazwisko                                                   data i miejsce urodzenia

 

upoważniam dział płac …………………………………………………………………………………………….

nazwa zakładu pracy

 

do potrącania z moich poborów składki członkowskiej wynikającej z przynależności do

 

Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników  w wysokości ………… zł miesięcznie

 

od dnia ………………………………..20….. r.

 

 

…………………………………………..                               ……………………………………………….                   
 data 
                                                                      podpis

  

 

 

………………………………………………………………………………..

miejscowość, data

Deklaracja człomkowska

   DEKLARACJA CZŁONKOWSKA   Zarząd Zakładowej/Międzyzakładowej  Organizacji Związkowej w……………………………………………………………………………….. deklaruje wstąpienie do Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników zobowiązując się jednocześnie do przestrzegania postanowień Statutu KZZC.      Za Zarząd Przewodniczący  ………………………………………………………………  DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA        (wypełnia wstępujący)       … Czytaj dalej