O nas

 KRAJOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY CIEPŁOWNIKóW

 
 
           Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników jest ogólnokrajową organizacją związkową działającą w branży ciepłowniczej.
KZZC jest zrzeszony w  Ogólnopolskim  Porozumieniu  Związków  Zawodowych, a Przewodniczący KZZC jest członkiem Rady OPZZ.
Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników powstał w 1983 r.  jako Federacja Związków Zawodowych Pracowników  Energetyki Cieplnej.
Siedzibą Związku jest Bydgoszcz.
  
     Naczelnym celem KZZC jest obrona praw, godności zawodowej i interesów swych członków i ich rodzin, dążenie do stałego wzrostu ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych.
 
     Zrzeszamy około 3 tys. członków, zorganizowanych w zakładowych / międzyzakładowych organizacjach związkowych w  103 zakładach energetyki cieplnej z terenu całego kraju.
 
     Organami statutowymi KZZC są : Kongres zwoływany co 4 lata, Zarząd Główny oraz Krajowa Komisja Rewizyjna.
     Związek organizuje co roku wiele szkoleń, seminariów, konkursów zarówno dla swych członków, jak i pracowników branży ciepłowniczej.
     Wszystkie szkolenia, seminaria, konkursy, imprezy, https://writemypaper4me.org/ spartakiady, organizowane przez Związek mają charakter otwarty, uczestniczą w nich pracownicy
bez względu na przynależność związkową, co służy integracji środowiska ciepłowników.
 
     Największe uznanie i wysoką ocenę zdobyły seminaria i konkursy z dziedziny bhp organizowane wspólnie z Głównym Inspektoratem Pracy dla pracowników, społecznych inspektorów pracy i służb bhp.
 
     Za działalność na tym polu Państwowa Inspekcja Pracy przyznała KZZC odznaczenie „Za zasługi dla ochrony pracy”.
Na wniosek KZZC takie same odznaczenia i inne wyróżnienia PIP przyznaje pracownikom i zakładom energetyki cieplnej.
 
     Partnerską współpracę prowadzi KZZC ze Związkiem Pracodawców Ciepłownictwa oraz  Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie
W porozumieniu z Izbą Gospodarczą Związek opiniuje  akty prawne dotyczące ciepłownictwa, m.in. prawo energetyczne.
 
     Dużą aktywność wykazuje Związek na polu sportu masowego i rekreacji organizując co roku kilkanaście imprez o charakterze ogólnopolskim, w tym najważniejsze – spartakiady (festyny) wojewódzkie i Ogólnopolską Spartakiadę Ciepłowników, pomyślaną jako doroczne święto ciepłowników.