Deklaracja członkowska i upoważnienie

 DEKLARACJA  CZŁONKOWSKA

(wypełnia wstępujący)

 Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………

  Imię ojca ……………………….

 Data urodzenia i miejsce urodzenia ……………………………………………………….

 Deklaruję niniejszym wstąpienie do Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników

  ZOZ/MOZ  w …………………………………………………………………………………………………..

 Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu KZZC.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związkowych.

 

 ………………………………., dnia ……………………………. 20 …. r.

 

 …………………………………………………..

        podpis wstępującego

 

 

                  

 

UPOWAŻNIENIE  DLA DZIAŁU  PŁAC

 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

 

urodzony……………………………….. …………………………………………………………….

data i miejsce urodzenia

 

upoważniam dział płac

 

………………………………………………………………………………………………………………..

nazwa zakładu pracy

 

do potrącania z moich poborów składki członkowskiej wynikającej z przynależności

 

 do Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników  w wysokości ………… zł

 

(słownie zł………………………………………………………… )  miesięcznie

.

od dnia ………………………………..20….. r.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie  powyższej deklaracji.

 

 

…………………………………………..                               ……………………………………………….

 

                     data                                                                                           podpis