Akty prawne dla związków

 

Związkowe akty prawne

Zbiór aktów prawnych, których znajomość jest obowiązkowa dla każdego odpowiedzialnego związkowca (wszystkie akty prawne znajdują się na stronach Internetowego Systemu Informacji Prawnej Sejmu RP):

 

I. Co związkowiec musi znać:

 1. Kodeks pracy
 2. Ustawa o związkach zawodowych
 3. Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

II. Co związkowiec powinien znać:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 3. Ustawa o społecznej inspekcji pracy
 4. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

III. Inne ważne regulacje prawne:

 1. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
 3. Ustawa o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego
 4. Ustawa o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
 5. Ustawa o europejskich radach zakładowych
 6. Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej
 7. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 8. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

IV Postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o których związkowiec powinien wiedzieć.

1, Postanowienie TK w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego

Warto także zapoznać się w wolnej chwili z Konwencjami i Zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy – można je znaleźć, obok innych dokumentów ustalających międzynarodowe standardy pracy – tutaj.